Publikationen von V. Mertens

Zeitschriftenartikel (110)

81.
Zeitschriftenartikel
Kallenbach, A.; Dux, R.; Mertens, V.; Gruber, O.; Haas, G.; Kaufmann, M.; Poschenrieder, W.; Ryter, F.; Zohm, H.; Alexander, M. et al.; Behringer, K. H.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Bosch, H. S.; Buchl, K.; Field, A. R.; Fuchs, J. C.; Gehre, O.; Herrmann, A.; Hirsch, S.; Köppendörfer, W.; Lackner, K.; Mast, K. F.; Neu, G.; Neuhauser, J.; Hempel, S. D.; Raupp, G.; Schonmann, K.; Stäbler, A.; Steuer, K. H.; Vollmer, O.; Weinlich, M.; West, W. P.; Zehetbauer, T.: H mode discharges with feedback controlled radiative boundary in the ASDEX Upgrade tokamak. Nuclear Fusion 35 (10), S. 1231 - 1246 (1995)
82.
Zeitschriftenartikel
Milora, S. L.; Houlberg, W. A.; Lengyel, L. L.; Mertens, V.: Pellet Fuelling. Nuclear Fusion 35 (6), S. 657 - 754 (1995)
83.
Zeitschriftenartikel
Neuhauser, J.; Alexander, M.; Becker, G.; Bosch, H. S.; Buchl, K.; Coster, D.; Dux, R.; Field, A.; Fiedler, S.; Fuchs, C. et al.; Gehre, O.; Gruber, O.; Haas, G.; Herrmann, A.; Hirsch, S.; Kallenbach, A.; Kaufmann, M.; Lackner, K.; Lieder, G.; Mast, K. F.; Mertens, V.; Murmann, H.; Napiontek, B.; Neu, R.; Ryter, F.; Salzmann, H.; Schneider, R.; Schweinzer, J.; Sokoll, M.; Steuer, K. H.; Stober, J.; Suttrop, W.; Weinlich, M.; Wenzel, U.; Zehrfeld, H. P.; Zohm, H.; Albrecht, M.; Asmussen, K.; Behler, K.; Behringer, K.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Brambilla, M.; Carlson, A.; Chodura, R.; Cupido, L.; DeBlank, H. J.; Hempel, S. D. P.; Deschka, S.; Dorn, C.; Drube, R.; Engelhardt, W.; Fahrbach, H. U.; Feist, H. U.; Fieg, G.; Fussmann, G.; GarciaRosales, C.; Gernhardt, J.; Herrmann, W.; Ignacz, P.; Juttner, B.; Junker, W.; Kass, T.; Koppendorfer, W.; Kollotzek, H.; Krieger, K.; Kurzan, B.; Lang, P.; Lang, R.; Laux, M.; Manso, M. E.; Maraschek, M.; McCarthy, P.; Meisel, D.; Merkel, R.; Naujoks, D.; Neu, G.; Niethammer, M.; Noterdaeme, J. M.; Pautasso, G.; Pitcher, C. S.; Poschenrieder, W.; Raupp, G.; Rohr, H.; Roth, J.; Sandmann, W.; Schilling, H. B.; Schittenhelm, M.; Schneider, H.; Schneider, W.; Schonmann, K.; Schramm, G.; Seidel, U.; Serra, F.; Silva, A.; Speth, E.; Stabler, A.; Streibl, B.; Treutterer, W.; Troppmann, M.; Ulrich, M.; Varela, P.; Vollmer, O.; Wedler, H.; Wesner, F.; West, W. P.; Wunderlich, R.; Zasche, D.; Zehetbauer, T.: The compatibility of high confinement times and complete divertor detachment in ASDEX-Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 37 (Suppl. 11A), S. A37 - A51 (1995)
84.
Zeitschriftenartikel
Ryter, F.; Alexander, M.; Fuchs, J. C.; Gruber, O.; Kallenbach, A.; Kaufmann, M.; Köppendörfer, W.; Mertens, V.; Schneider, W.; Stäbler, A. et al.; Vollmer, O.; Zohm, H.; ASDEX Upgrade Team; ICRH Team; NI Team: H-Mode operating regimes and confinement in ASDEX-Upgrade. Physica Scripta 51 (5), S. 643 - 646 (1995)
85.
Zeitschriftenartikel
Zohm, H.; Maraschek, M.; Pautasso, G.; Schittenhelm, M.; Sesnic, S.; Sokoll, M.; Suttrop, W.; Alexander, M.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Boozer, A. et al.; Blank, H. J. d.; Fuchs, J. C.; Gernhardt, J.; Gruber, O.; Kass, T.; Kaufmann, M.; Lang, P. T.; Lackner, K.; Meister, H.; Mertens, V.; Neu, R.; Wolfl, F.: MHD stability and disruption physics in ASDEX upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 37 (Suppl. 11A), S. A313 - A324 (1995)
86.
Zeitschriftenartikel
Zohm, H.; Suttrop, W.; Buchl, K.; Blank, H. J. d.; Gruber, O.; Kallenbach, A.; Mertens, V.; Ryter, F.; Schittenhelm, M.: Investigation of the bifurcation character of the H-mode in ASDEX Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 37 (4), S. 437 - 446 (1995)
87.
Zeitschriftenartikel
Holzhauer, E.; Dodel, G.; Endler, M.; Gernhardt, J.; Giannone, L.; Manso, M.; McCormick, K.; Mertens, V.; Niedermeyer, H.; Rudyj, A. et al.; Serra, F.; Silva, A.; Theimer, G.; Varela, P.; Wagner, F.; Zohm, H.; ASDEX Team: The H-mode in the ASDEX Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 36 (7 Suppl. A), S. A3 - A11 (1994)
88.
Zeitschriftenartikel
Holzhauer, E.; Dodel, G.; Endler, M.; Gernhardt, J.; Giannone, L.; McCormick, K.; Mertens, V.; Niedermeyer, H.; Rudyj, A.; Theimer, G. et al.; Wagner, F.; Zohm, H.; ASDEX-Team; et al.: The H-Mode in the ASDEX Tokamak. Plasma Physics and Controlled Fusion 36, uppl.(7)A, S. A3 - A11 (1994)
89.
Zeitschriftenartikel
Lackner, K.; Bosch, H. S.; Coster, D.; Gruber, O.; Haas, G.; Herrmann, A.; Kallenbach, A.; Kaufmann, M.; Mertens, V.; Neuhauser, J. et al.; Ryter, F.; Weinlich, M.; Zohm, H.; Albrecht, M.; Alexander, M.; Asmussen, K.; Ballico, M.; Behler, K.; Behringer, K.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Brambilla, M.; Buchl, K.; Carlson, A.; Cupido, L.; DeBlank, H. J.; Hempel, S. D.; Deschka, S.; Dorn, C.; Drube, R.; Dux, R.; Eeberhagen, A.; Engelhardt, W.; Fahrbach, H. U.; Feist, H. U.; Fiedler, S.; Fieg, D.; Field, A.; Fuchs, J. C.; Fussmann, G.; Garcia-Rosales, C.; Gehre, O.; Gernhardt, J.; Herrmann, W.; Hirsch, S.; Ignacz, P.; Juttner, B.; Junker, W.; Kass, T.; Kiemer, K.; Köppendörfer, W.; Kollotzek, H.; Kornherr, M.; Krieger, K.; Kurzan, B.; Lang, P.; Lang, R.; Laux, M.; Lieder, G.; Manso, M. E.; Maraschek, M.; Mast, K. F.; Mayer, H. M.; McCarthy, P.; Meisel, D.; Merkel, R.; Murmann, H.; Napiontek, B.; Naujoks, D.; Neu, G.; Neu, R.; Noterdaeme, J. M.; Pautasso, G.; Pitcher, C. S.; Poschenrieder, W.; Raupp, G.; Richter, H.; Richter, T.; Rohr, H.; Roth, J.; Salmon, N.; Salzmann, H.; Sandmann, W.; Schilling, H. B.; Schittenhelm, M.; Schneider, H.; Schneider, R.; Schneider, W.; Schonmann, K.; Schramm, G.; Schumacher, U.; Schweinzer, J.; Seidel, U.; Serra, F.; Silva, A.; Sokoll, M.; Speth, E.; Stabler, A.; Steuer, K. H.; Stober, J.; Steibl, B.; Suttrop, W.; Treutterer, W.; Troppmann, M.; Ulrich, M.; Varela, P.; Vernickel, H.; Vollmer, O.; Wedler, H.; Wenzel, U.; Wesner, F.; Wnderlich, R.; Zasche, D.; Zehrfeld, H. P.: Recent results from divertor operation in ASDEX Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 36 (12B Suppl. S), S. B79 - B92 (1994)
90.
Zeitschriftenartikel
Mertens, V.; Junker, W.; Laux, M.; Schittenhelm, M.; Büchl, K.; Mast, F.; Carlson, A.; Field, A.; Fuchs, C.; Gehre, O. et al.; Gruber, O.; Herrmann, A.; Haas, G.; Kallenbach, A.; Kaufmann, M.; Köppendörfer, W.; Lackner, K.; Lieder, G.; Pitcher, S.; Neuhauser, J.; Ryter, F.; Salzmann, H.; Sandmann, W.; Steuer, K. H.; Weinlich, M.; Wenzel, U.; Zohm, H.: Experimental investigation of marfes and the density limit in the ASDEX Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 36 (8), S. 1307 - 1325 (1994)
91.
Zeitschriftenartikel
Ryter, F.; Büchl, K.; Fuchs, C.; Gehre, O.; Gruber, O.; Herrmann, A.; Kallenbach, A.; Kaufmann, M.; Köppendörfer, W.; Mast, F. et al.; Mertens, V.; Neu, R.; Hempel, S. D.; Steuer, K. H.; Zohm, H.: H-mode results in ASDEX Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 36 (7 Suppl. A), S. A99 - A104 (1994)
92.
Zeitschriftenartikel
Ryter, F.; Buechl, K.; Fuchs, C.; Gehre, O.; Gruber, O.; Herrmann, A.; Kallenbach, A.; Kaufmann, M.; Koeppendoerfer, W.; Mast, F. et al.; Mertens, V.; Neu, R.; De Pena Hempel, S.; Steuer, K.-H.; Zohm, H.; ASDEX-Upgrade-Team; NI-Team; ICRH-Team: H-Mode Results in ASDEX Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 36, uppl.(7)A, S. A99 - A104 (1994)
93.
Zeitschriftenartikel
Bessenrodt-Weberpals, M.; Wagner, F.; ASDEX Team; ICRH Team; LH Team; NI Team; Pellet Injection Team; PSI Group; Gehre, O.; Giannone, L. et al.; Hofmann, J. V.; Kallenbach, A.; McCormick, K.; Mertens, V.; Murmann, H. D.; Ryter, F.; Scott, B. D.; Siller, G.; Söldner, F. X.; Stäbler, A.; Steuer, K.-H.; Stroth, U.; Tsois, N.; Verbeek, H.; Zohm, H.: The Isotope Effect in ASDEX. Nuclear Fusion 33 (8), S. 1205 - 1238 (1993)
94.
Zeitschriftenartikel
Kaufmann, M.; Bosch, H. S.; Field, A.; Fussmann, G.; Gruber, O.; Herrmann, A.; Junker, W.; Kallenbach, A.; Köppendörfer, W.; Krieger, K. et al.; Lackner, K.; Laux, M.; Mertens, V.; Napiontek, B.; Naujoks, D.; Neuhauser, J.; Poschenrieder, W.; Roth, J.; Ryter, F.; Zohm, H.; Albrecht, M.; Alexander, M.; Asmussen, K.; Becker, G.; Behler, K.; Behringer, K.; Bergmann, A.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Brambilla, M.; Braun, F.; Büchl, K.; Carlson, A.; Chodura, R.; Cupido, L.; Barbieri, O. d.; Blank, H. J. d.; Pena, H. S. d.; Dorn, C.; Drube, R.; Eberhagen, A.; Engelhardt, W.; Engstler, J.; Fahrbach, H. U.; Feist, J. H.; Feneberg, W.; Fieg, G.; Fuchs, C.; Garcia-Rosales, C.; Gehre, O.; Gernhardt, J.; Gotsch, S.; Gruber, J.; Günther, K.; Haas, G.; Heinemann, B.; Herppich, G.; Herrmann, W.; Hofmeister, F.; Hohenhöcker, H.; Jacobi, D.; Jüttner, B.; Kardaun, O.; Kass, T.; Kiemer, K.; Kollotzek, H.; Kornherr, M.; Kurzan, B.; Lang, P.; Lang, R.; Lengyel, L.; Leuterer, F.; Lieder, G.; Manso, M. E.; Mast, K. F.; Mayer, H. M.; McCarthy, P.; Meisel, D.; Merkel, R.; Münich, M.; Murmann, H.; Neu, G.; Neu, R.; Noterdaeme, J. M.; Pautasso, G.; Pitcher, C. S.; Raupp, G.; Richter, H.; Richter, T.; Rohr, H.; Salmon, N.; Salzmann, H.; Sandmann, W.; Schilling, H. B.; Schittenhelm, M.; Schneider, H.; Schneider, R.; Schneider, W.; Schönmann, K.; Schramm, G.; Schumacher, U.; Schweinzer, J.; Scott, B.; Seidel, U.; Serra, F.; Silva, A.; Söldner, F. X.; Speth, E.; Stäbler, A.; Steuer, K. H.; Streibl, B.; Suttrop, W.; Treutterer, W.; Troppmann, M.; Tsois, N.; Ulrich, M.; Varela, P.; Venus, G.; Vernickel, H.; Vollmer, O.; Wedler, H.; Weinlich, M.; Wenzel, U.; Wesner, F.; Wilhelm, R.; Wunderlich, R.; Zasche, D.; Zehrfeld, H. P.: Edge physics and H-mode studies in ASDEX Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 35 (Suppl. B), S. B205 - B214 (1993)
95.
Zeitschriftenartikel
96.
Zeitschriftenartikel
Zohm, H.; Wagner, F.; Endler, M.; Gernhardt, J.; Holzhauer, E.; Kerner, W.; Mertens, V.: Studies of Edge Localized Modes on ASDEX (ELM Studies on ASDEX). Nuclear Fusion 32, 3, S. 489 - 494 (1992)
97.
Zeitschriftenartikel
Kallenbach, A.; Mayer, M.; Fussmann, G.; Mertens, V.; Stroth, U.; Vollmer, O.; ASDEX Team: Characterization of the Angular Momentum Transport in ASDEX. Plasma Physics and Controlled Fusion 33, 6, S. 595 - 605 (1991)
98.
Zeitschriftenartikel
Niedermeyer, H.; Dodel, G.; Endler, M.; Fussmann, G.; Gehre, O.; Giannone, L.; Holzhauer, E.; Krieger, K.; Rudyj, A.; Theimer, G. et al.; Bengtson, R. D.; Carlson, A.; Eberhagen, A.; Gernhardt, J.; Gruber, O.; Hofmann, J. V.; Karger, F.; Klueber, O.; Kraemer, M.; Manso, M. E.; Matias, J.; McCormick, K.; Mertens, V.; Murmann, H. D.; Neuhauser, J.; Qin, J.; Ruhs, N.; Ryter, F.; Schneider, U.; Schubert, R.; Serra, F.; Silva, A.; Soeldner, F. X.; Stroth, U.; Tsois, N.; Vollmer, O.: Experimental Determination of the Transient Transport and of Fluctuations Relevant to Transport in ASDEX. Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion Research 1990 1, S. 141 - 151 (1991)
99.
Zeitschriftenartikel
Soeldner, F.X.; Mertens, V.; Bartiromo, R.; Bosch, H.S.; Kornherr, M.; Lang, R.; Leuterer, F.; Loch, R.; Sandmann, W.; Ushigusa, K.: Combined Operation of Pellet Injection and Lower Hybrid Current Drive in ASDEX. Plasma Physics and Controlled Fusion 33, 5, S. 405 - 416 (1991)
100.
Zeitschriftenartikel
Stroth, U.; Fussmann, G.; Krieger, K.; Mertens, V.; Wagner, F.; Bessenroth-Weberpals, M.; Buechse, R.; Giannone, L.; Herrmann, W.; Simmet, E. et al.; Steuer, K. H.; ASDEX-Team: Sawtooth-free Ohmic Discharges in ASDEX and Aspects of Neoclassical Ion Transport. Nuclear Fusion 31 (12), S. 2291 - 2304 (1991)
Zur Redakteursansicht