Publications of K. Krieger

Journal Article (197)

181.
Journal Article
Neuhauser, J.; Alexander, M.; Becker, G.; Bosch, H. S.; Buchl, K.; Coster, D.; Dux, R.; Field, A.; Fiedler, S.; Fuchs, C. et al.; Gehre, O.; Gruber, O.; Haas, G.; Herrmann, A.; Hirsch, S.; Kallenbach, A.; Kaufmann, M.; Lackner, K.; Lieder, G.; Mast, K. F.; Mertens, V.; Murmann, H.; Napiontek, B.; Neu, R.; Ryter, F.; Salzmann, H.; Schneider, R.; Schweinzer, J.; Sokoll, M.; Steuer, K. H.; Stober, J.; Suttrop, W.; Weinlich, M.; Wenzel, U.; Zehrfeld, H. P.; Zohm, H.; Albrecht, M.; Asmussen, K.; Behler, K.; Behringer, K.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Brambilla, M.; Carlson, A.; Chodura, R.; Cupido, L.; DeBlank, H. J.; Hempel, S. D. P.; Deschka, S.; Dorn, C.; Drube, R.; Engelhardt, W.; Fahrbach, H. U.; Feist, H. U.; Fieg, G.; Fussmann, G.; GarciaRosales, C.; Gernhardt, J.; Herrmann, W.; Ignacz, P.; Juttner, B.; Junker, W.; Kass, T.; Koppendorfer, W.; Kollotzek, H.; Krieger, K.; Kurzan, B.; Lang, P.; Lang, R.; Laux, M.; Manso, M. E.; Maraschek, M.; McCarthy, P.; Meisel, D.; Merkel, R.; Naujoks, D.; Neu, G.; Niethammer, M.; Noterdaeme, J. M.; Pautasso, G.; Pitcher, C. S.; Poschenrieder, W.; Raupp, G.; Rohr, H.; Roth, J.; Sandmann, W.; Schilling, H. B.; Schittenhelm, M.; Schneider, H.; Schneider, W.; Schonmann, K.; Schramm, G.; Seidel, U.; Serra, F.; Silva, A.; Speth, E.; Stabler, A.; Streibl, B.; Treutterer, W.; Troppmann, M.; Ulrich, M.; Varela, P.; Vollmer, O.; Wedler, H.; Wesner, F.; West, W. P.; Wunderlich, R.; Zasche, D.; Zehetbauer, T.: The compatibility of high confinement times and complete divertor detachment in ASDEX-Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 37 (Suppl. 11A), pp. A37 - A51 (1995)
182.
Journal Article
Poschenrieder, W.; Behringer, K.; Bosch, H. S.; Field, A.; Kallenbach, A.; Kaufmann, M.; Krieger, K.; Küppers, J.; Lieder, G.; Naujoks, D. et al.; Neu, R.; Neuhauser, J.; Garcia-Rosales, C.; Roth, J.; Schneider, R.; ASDEX Upgrade Team: Molecular impurities in ASDEX UPGRADE plasma discharges. Journal of Nuclear Materials 220-222, pp. 36 - 49 (1995)
183.
Journal Article
Roth, J.; Naujoks, D.; Krieger, K.; Field, A.; Lieder, G.; Hirsch, S.: Experimental investigations of high-Z materials in the ASDEX-Upgrade divertor. Journal of Nuclear Materials 220-222, pp. 231 - 234 (1995)
184.
Journal Article
Lackner, K.; Bosch, H. S.; Coster, D.; Gruber, O.; Haas, G.; Herrmann, A.; Kallenbach, A.; Kaufmann, M.; Mertens, V.; Neuhauser, J. et al.; Ryter, F.; Weinlich, M.; Zohm, H.; Albrecht, M.; Alexander, M.; Asmussen, K.; Ballico, M.; Behler, K.; Behringer, K.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Brambilla, M.; Buchl, K.; Carlson, A.; Cupido, L.; DeBlank, H. J.; Hempel, S. D.; Deschka, S.; Dorn, C.; Drube, R.; Dux, R.; Eeberhagen, A.; Engelhardt, W.; Fahrbach, H. U.; Feist, H. U.; Fiedler, S.; Fieg, D.; Field, A.; Fuchs, J. C.; Fussmann, G.; Garcia-Rosales, C.; Gehre, O.; Gernhardt, J.; Herrmann, W.; Hirsch, S.; Ignacz, P.; Juttner, B.; Junker, W.; Kass, T.; Kiemer, K.; Köppendörfer, W.; Kollotzek, H.; Kornherr, M.; Krieger, K.; Kurzan, B.; Lang, P.; Lang, R.; Laux, M.; Lieder, G.; Manso, M. E.; Maraschek, M.; Mast, K. F.; Mayer, H. M.; McCarthy, P.; Meisel, D.; Merkel, R.; Murmann, H.; Napiontek, B.; Naujoks, D.; Neu, G.; Neu, R.; Noterdaeme, J. M.; Pautasso, G.; Pitcher, C. S.; Poschenrieder, W.; Raupp, G.; Richter, H.; Richter, T.; Rohr, H.; Roth, J.; Salmon, N.; Salzmann, H.; Sandmann, W.; Schilling, H. B.; Schittenhelm, M.; Schneider, H.; Schneider, R.; Schneider, W.; Schonmann, K.; Schramm, G.; Schumacher, U.; Schweinzer, J.; Seidel, U.; Serra, F.; Silva, A.; Sokoll, M.; Speth, E.; Stabler, A.; Steuer, K. H.; Stober, J.; Steibl, B.; Suttrop, W.; Treutterer, W.; Troppmann, M.; Ulrich, M.; Varela, P.; Vernickel, H.; Vollmer, O.; Wedler, H.; Wenzel, U.; Wesner, F.; Wnderlich, R.; Zasche, D.; Zehrfeld, H. P.: Recent results from divertor operation in ASDEX Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 36 (12B Suppl. S), pp. B79 - B92 (1994)
185.
Journal Article
Naujoks, D.; Roth, J.; Krieger, K.; Lieder, G.; Laux, M.: Erosion and redeposition in the ASDEX Upgrade divertor. Journal of Nuclear Materials 210 (1-2), pp. 43 - 50 (1994)
186.
Journal Article
Kaufmann, M.; Bosch, H. S.; Field, A.; Fussmann, G.; Gruber, O.; Herrmann, A.; Junker, W.; Kallenbach, A.; Köppendörfer, W.; Krieger, K. et al.; Lackner, K.; Laux, M.; Mertens, V.; Napiontek, B.; Naujoks, D.; Neuhauser, J.; Poschenrieder, W.; Roth, J.; Ryter, F.; Zohm, H.; Albrecht, M.; Alexander, M.; Asmussen, K.; Becker, G.; Behler, K.; Behringer, K.; Bergmann, A.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Brambilla, M.; Braun, F.; Büchl, K.; Carlson, A.; Chodura, R.; Cupido, L.; Barbieri, O. d.; Blank, H. J. d.; Pena, H. S. d.; Dorn, C.; Drube, R.; Eberhagen, A.; Engelhardt, W.; Engstler, J.; Fahrbach, H. U.; Feist, J. H.; Feneberg, W.; Fieg, G.; Fuchs, C.; Garcia-Rosales, C.; Gehre, O.; Gernhardt, J.; Gotsch, S.; Gruber, J.; Günther, K.; Haas, G.; Heinemann, B.; Herppich, G.; Herrmann, W.; Hofmeister, F.; Hohenhöcker, H.; Jacobi, D.; Jüttner, B.; Kardaun, O.; Kass, T.; Kiemer, K.; Kollotzek, H.; Kornherr, M.; Kurzan, B.; Lang, P.; Lang, R.; Lengyel, L.; Leuterer, F.; Lieder, G.; Manso, M. E.; Mast, K. F.; Mayer, H. M.; McCarthy, P.; Meisel, D.; Merkel, R.; Münich, M.; Murmann, H.; Neu, G.; Neu, R.; Noterdaeme, J. M.; Pautasso, G.; Pitcher, C. S.; Raupp, G.; Richter, H.; Richter, T.; Rohr, H.; Salmon, N.; Salzmann, H.; Sandmann, W.; Schilling, H. B.; Schittenhelm, M.; Schneider, H.; Schneider, R.; Schneider, W.; Schönmann, K.; Schramm, G.; Schumacher, U.; Schweinzer, J.; Scott, B.; Seidel, U.; Serra, F.; Silva, A.; Söldner, F. X.; Speth, E.; Stäbler, A.; Steuer, K. H.; Streibl, B.; Suttrop, W.; Treutterer, W.; Troppmann, M.; Tsois, N.; Ulrich, M.; Varela, P.; Venus, G.; Vernickel, H.; Vollmer, O.; Wedler, H.; Weinlich, M.; Wenzel, U.; Wesner, F.; Wilhelm, R.; Wunderlich, R.; Zasche, D.; Zehrfeld, H. P.: Edge physics and H-mode studies in ASDEX Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 35 (Suppl. B), pp. B205 - B214 (1993)
187.
Journal Article
Krieger, K.; Roth, J.; Dose, V.; Hofmann, J. V.: CH4 and CO fuelling studies in the ASDEX tokamak. Nuclear Fusion 33 (11), pp. 1591 - 1598 (1993)
188.
Journal Article
Gentle, K.W.; Gehre, O.; Krieger, K.: Determination of Particle Transport Coefficients in ASDEX by Gas Modulation. Nuclear Fusion 32, pp. 217 - 237 (1992)
189.
Journal Article
Roth, J.; Krieger, K.; Fussmann, G.: Divertor retention for recycling impurities. Nuclear Fusion 32 (10), pp. 1835 - 1844 (1992)
190.
Journal Article
Niedermeyer, H.; Dodel, G.; Endler, M.; Fussmann, G.; Gehre, O.; Giannone, L.; Holzhauer, E.; Krieger, K.; Rudyj, A.; Theimer, G. et al.; Bengtson, R. D.; Carlson, A.; Eberhagen, A.; Gernhardt, J.; Gruber, O.; Hofmann, J. V.; Karger, F.; Klueber, O.; Kraemer, M.; Manso, M. E.; Matias, J.; McCormick, K.; Mertens, V.; Murmann, H. D.; Neuhauser, J.; Qin, J.; Ruhs, N.; Ryter, F.; Schneider, U.; Schubert, R.; Serra, F.; Silva, A.; Soeldner, F. X.; Stroth, U.; Tsois, N.; Vollmer, O.: Experimental Determination of the Transient Transport and of Fluctuations Relevant to Transport in ASDEX. Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion Research 1990 1, pp. 141 - 151 (1991)
191.
Journal Article
Stroth, U.; Fussmann, G.; Krieger, K.; Mertens, V.; Wagner, F.; Bessenroth-Weberpals, M.; Buechse, R.; Giannone, L.; Herrmann, W.; Simmet, E. et al.; Steuer, K. H.; ASDEX-Team: Sawtooth-free Ohmic Discharges in ASDEX and Aspects of Neoclassical Ion Transport. Nuclear Fusion 31 (12), pp. 2291 - 2304 (1991)
192.
Journal Article
ASDEX Upgrade Team, Max Planck Institute for Plasma Physics, Max Planck Society; NBI-Team; Aratari, R.; Adamson, S.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Büchse, R.; Carlson, A.; Chu, C.; Desinger, K.; Haas, G. et al.; Hofmann, J.; Kakoulidis; Krieger, K.; Kurzan, B.; Meisel, D.; Müller, E. R.; Neuhauser, J.; Poschenrieder, W.; Ryter, F.; Siller, G.; Steuer, K. H.; Szigeti, J.; Tsois, N.; Verbeek, H.; Wagner, F.: Comparison of open-closed divertor geometries in ASDEX. Journal of Nuclear Materials 176-177, pp. 512 - 517 (1990)
193.
Journal Article
Krieger, K.; Fussmann, G.; ASDEX Team: Determination of Impurity Transport Coefficients by Harmonic Analysis. Nuclear Fusion 30 (11), pp. 2392 - 2396 (1990)
194.
Journal Article
Schneider, U.; Poschenrieder, W.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Hofmann, J.; Kallenbach, A.; Krieger, K.; Müller, E.; Niedermeyer, H.; Ryter, F.; Roth, J. et al.; Söldner, F.; Stäbler, A.; Steuer, K. H.; Vollmer, O.; Wagner, F.; ASDEX Upgrade Team, Max Planck Institute for Plasma Physics, Max Planck Society; ICRH Team; LH Team; NI Team; PSI Group: Boronization of ASDEX. Journal of Nuclear Materials 176-177, pp. 350 - 356 (1990)
195.
Journal Article
Fussmann, G.; Hofmann, J.; Janeschitz, G.; Krieger, K.; Mueller, E.R.; Nolte, R.; Roehr, H.; Steuer, K.-H.; Becker, G.; Bomba, B. et al.; Bruhns, H.; Buechl, K.; Carlson, A.; Eberhagen, A.; Fahrbach, H.-U.; Gehre, O.; Gernhardt, J.; Giannone, L.; Gierke, G. v.; Glock, E.; Gruber, O.; Haas, G.; Herrmann, H.; Kaesdorf, S.; et al.: Impurity Accumulation in Plasma Regimes with High Energy Confinement. Journal of Nuclear Materials 162-164, pp. 14 - 23 (1989)
197.
Journal Article
Soeldner, F.X.; Mueller, E.R.; Wagner, F.; Bosch, H.S.; Eberhagen, A.; Fahrbach, H.U.; Fussmann, G.; Gehre, O.; Gentle, K.; Gernhardt, J. et al.; Gruber, O.; Herrmann, W.; Janeschitz, G.; Kornherr, M.; Krieger, K.; Mayer, H.M.; McCormick, K.; Murmann, H.D.; Neuhauser, J.; Nolte, R.; Poschenrieder, W.; Roehr, H.; Steuer, K.-H.; Stroth, U.; et al.: Improved Confinement in High-Density Ohmic Discharges in ASDEX. Physical Review Letters 61, 9, pp. 1105 - 1108 (1988)

Book Chapter (1)

198.
Book Chapter
Fussmann, G.; Field, A.R.; Kallenbach, A.; Krieger, K.; Steuer, K.-H.; ASDEX-Team: Impurity Transport and Neoclassical Predictions. In: ASDEX Contributions to the 18th European Conference on Controlled Fusion and Plasma Heating, p. o.Pag. (1991)

Proceedings (5)

199.
Proceedings
Krieger, K.; Kleiber, R. (Eds.): IPP Summer University for Plasma Physics, September 20-24, 2010, Garching. IPP Summer University for Plasma Physics, Garching, September 20, 2009 - September 24, 2009. Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching (2010), 290 pp.
200.
Proceedings
Kleiber, R.; Krieger, K. (Eds.): IPP Summer University for Plasma Physics, September 21-25, 2009 Greifswald. IPP Summer University for Plasma Physics, Greifswald, September 21, 2009 - September 25, 2009. Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching (2009), 276 pp.
Go to Editor View