Publikationen von Prof. Dr. Friedrich Wagner

Zeitschriftenartikel (3)

1.
Zeitschriftenartikel
Bakharev, N. N.; Gusev, V. K.; Iblyaminova, A. D.; Kornev, V. A.; Kurskiev, G. S.; Melnik, A. D.; Minaev, V. B.; Patrov, M. I.; Petrov, Y. V.; Sakharov, N. V. et al.; Tolstyakov, S. Y.; Khromov, N. A.; Chernyshev, F. V.; Shchegolev, P. B.; Wagner, F.: Studying the interaction of high-energy deuterons with plasma in the Globus-M spherical tokamak. Technical Physics Letters 39 (12), S. 1085 - 1088 (2013)
2.
Zeitschriftenartikel
Gurchenko, A. D.; Gusakov, E. Z.; Altukhov, A. B.; Selyunin, E. P.; Esipov, L. A.; Kantor, M. Y.; Kouprienko, D. V.; Lashkul, S. I.; Stepanov, A. Y.; Wagner, F.: Spatial structure of the geodesic acoustic mode in the FT-2 tokamak by upper hybrid resonance Doppler backscattering. Plasma Physics and Controlled Fusion 55, 085017 (11pp) (2013)
3.
Zeitschriftenartikel
Gusev, V. K.; Azizov, E. A.; Alekseev, A. B.; Arneman, A. F.; Bakharev, N. N.; Belyakov, V. A.; Bender, S. E.; Bondarchuk, E. N.; Bulanin, V. V.; Bykov, A. S. et al.; Chernyshev, F. V.; Chugunov, I. N.; Dyachenko, V. V.; Filatov, O. G.; Iblyminova, A. D.; Irzak, M. A.; Kavin, A. A.; Kurskiev, G. S.; Khitrov, S. A.; Khromov, N. A.; Kornev, V. A.; Krasnov, S. V.; Kuznetsov, E. A.; Labusov, A. N.; Larionov, M. M.; Lobanov, K. M.; Malkov, A. A.; Melnik, A. D.; Minaev, V. B.; Mineev, A. B.; Mironov, M. I.; Miroshnikov, I. V.; Novokhatsky, A. N.; Ovsyannikov, A. D.; Panasenkov, A. A.; Patrov, M. I.; Petrov, M. P.; Petrov, Y. V.; Rozhansky, V. A.; Rozhdestvensky, V. V.; Saveliev, A. N.; Sakharov, N. V.; Shchegolev, P. B.; Shcherbinin, O. N.; Senichenkov, I. Y.; Sergeev, V. Y.; Shevelev, A. E.; Stepanov, A. Y.; Tanchuk, V. N.; Tolstyakov, S. Y.; Varfolomeev, V. I.; Voronin, A. V.; Wagner, F.; Yagnov, V. A.; Yashin, A. Y.; Zhilin, E. G.: Globus-M results as the basis for a compact spherical tokamak with enhanced parameters Globus-M2. Nuclear Fusion 53, 093013 (14pp) (2013)

Buch (2)

4.
Buch
Cifarelli, L.; Wagner, F.; Wiersma, D. S. (Hg.): New Strategies for Energy Generation, Conversion and Storage. EDP Sciences, Les Ulies (2013)
5.
Buch
Cifarelli, L.; Wagner, F.; Wiersma, D. S. (Hg.): New Strategies for Energy Generation, Conversion and Storage. EDP Sciences, Les Ulies (2013)

Buchkapitel (2)

6.
Buchkapitel
Wagner, F.: Physics of magnetic confinement fusion. In: New Strategies for Energy Generation, Conversion and Storage, 01007 (27pp) (Hg. Cifarelli, L.; Wagner, F.; Wiersma, D. S.). EDP Sciences, Les Ulies (2013)
7.
Buchkapitel
Wagner, F.: Features of an electricity supply system based on variable input. In: New Strategies for Energy Generation, Conversion and Storage, 01009 (28pp) (Hg. Cifarelli, L.; Wagner, F.; Wiersma, D. S.). EDP Sciences, Les Ulies (2013)
Zur Redakteursansicht